Archiwum wiadomości w kategorii: Zrealizowane projekty

Konserwacja tkanin z zbiorów Muzeum

Konserwacja unikatowych tkanin ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo Kulturowe, dofinansowanie: 30.000 zł, rok realizacji: 2008

Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie – badania i analizy

Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie stan IV, gm.Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) – opracowania i analizy (geodezja, archeozoologia, petrografia)
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo Kulturowe, dofinansowanie: 26.000 zł, rok realizacji: 2007-2008
Celem zadania było wykonanie dokumentacji geodezyjnej kompleksu osadniczego Poganowo stan. IV, opracowanie materiałów archeozoologicznych pozyskanych w czasie prac badawczych w sezonach 2005, 2006 i 2007, […]

Dokumentacja krzyżackich systemów obronnych

Wykonanie pełnej dokumentacji i weryfikacji średniowiecznych systemów obronnych dawnej Barcji (AZP 13-70, 13-71)
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie: 25.500 zł, rok realizacji: 2007
W czasie prac nad publikacjami poświęconymi zagadnieniom krajobrazu kulturowego w okolicach jez. Oświn wstępnie zlokalizowano szereg reliktów nieznanych dotychczas wałów z okresu średniowiecza. Znajdują się one w lasach na […]

Konserwacja zabytków ze zbiorów Muzeum

Konserwacja wybranych zabytków ze zbiorów Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Rozwój Instytucji Muzealnych, dofinansowanie: 50.000 zł, rok realizacji: 2007
W ramach realizacji projektu konserwacji poddane zostały: malowane na drewnie epitafium – cenotaf Abrahama zu Eulenburg (1593-1621) z Galin (d. Galingen) z pierwszej tercji XVII w.; ozdobna miedziana, bogato złocona […]

Zakup sprzętu i urządzeń

Zakup sprzętu i urządzeń do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego, dofinansowanie: 40.000 zł, rok realizacji: 2006
W ramach realizacji projektu do Muzeum zakupiono nawilżacze do sal wystawowych i magazynów, dwa komputery z oprogramowaniem do inwentaryzacji zbiorów, rzutnik multimedialny i kserokopiarkę.

Badania ratownicze cmentarzyska kultury bogaczewskiej

Dofinansowanie badań archeologicznych cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Kosakowie, gm.Srokowo
Finasowanie: Wojewódzki Konserwator Zabytków, dofinansowanie: 3.000 zł, rok realizacji: 2005
Badania miały na celu określenie zasięgu cmentarzyska oraz stopnia jego zniszczenia. Znajdowane na powierzchni cmentarzyska fragmenty ceramiki z popielnic, przepalone kości a nawet fragmenty ozdób z brązu świadczyły o postępującej erozji piaszczystego wzgórza, stwarzającej realne zagrożenie ostatnich zachowanych […]

Badania chronologii ceramiki kultury bogaczewskiej

Projekt: Modelowe badania chronologii ceramiki osadniczej kultury bogaczewskiej z okresu rzymskiego i wędrówek ludów – datowanie C14 reprezentatywnych zespołów ceramiki z osady w Starych Kiełbonkach (Ławny Lasek) stanowisko III
Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, dofinansowanie: 17.800 zł, rok realizacji: 2003-2005
Do przeprowadzenia modelowych badań ceramiki i wykonania analiz laboratoryjnych na akceleratorze wybrano 23 próbki materiałów organicznych, głównie węgli […]