Tag Archives: archeologia leśna

Reportaż o naszym Muzeum

 
Na portalu eŚwiatowid.pl ukazał się obszerny reportaż „Genius loci: zamek w Kętrzynie” poświęcony naszemu Muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z filmem oraz polubienia Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur eŚwiatowid.
link do filmu
http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37175/btab/106/Default.aspx

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje program badawczy Muzeum

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, agencja powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, pozytywnie rozpatrzyło wniosek Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie i przyznało dotację w wysokości 251.776 zł na finansowanie programu badawczego mgr Mariusza Wyczółkowskiego „Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV”.
Celem trzyletniego programu badawczego jest rozpoznanie i […]

Weryfikacyjne badania AZP na terenach leśnych

Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie: 49.000 zł, rok realizacji: 2011
W czasie badań powierzchniowych AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) inwentaryzowane są zlokalizowane w terenie stanowiska archeologiczne. Informacje uzyskane w czasie badań powierzchniowych wykorzystywane są przy wykonywaniu opracowań planistycznych dotyczących planów zagospodarowania terenu, […]

Dokumentacja krzyżackich systemów obronnych

Wykonanie pełnej dokumentacji i weryfikacji średniowiecznych systemów obronnych dawnej Barcji (AZP 13-70, 13-71)
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie: 25.500 zł, rok realizacji: 2007
W czasie prac nad publikacjami poświęconymi zagadnieniom krajobrazu kulturowego w okolicach jez. Oświn wstępnie zlokalizowano szereg reliktów nieznanych dotychczas wałów z okresu średniowiecza. Znajdują się one w lasach na […]

Sympozjum w Srokowie w setną rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego

W dniach 3-4 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbywać się będą obrady sympozjum zorganizowanego w setną rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego. W referacie „Krajobraz kulturowy pogranicza”, Mariusz Wyczółkowski z kętrzyńskiego Muzeum zaprezentuje wartości kulturowe i historyczne terenów położonych wokół Kanału Mazurskiego. Przedstawione zostaną m.in. efekty badania i inwentaryzacji krzyżackich systemów obronnych. Po raz […]

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1 lutego 2011 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 49.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzynie: „Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych” (wniosek nr 1558/11), w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. W czasie realizacji projektu wykonany zostanie […]