Tag Archives: archeologia

Epitafium Adama Huldricusa Schaffera – Akademia 660-lecia

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 10 lutego zapraszamy do Muzeum na godz. 17 na kolejne seminarium Akademii 660-lecia.
Akademia 660-lecia to cykl spotkań z historią miasta i jego zabytkami. Motywem przewodnim każdego z dwunastu seminariów naszej Akademii będzie jeden z zabytków przechowywanych w zbiorach Muzeum. Oprócz prezentacji zabytku przygotowane będą krótkie prezentacje na tematy związane […]

Digitalizacja wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych z Poganowa

Dzięki współpracy z Fundacją Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w Muzeum wykonano laserowy skan dwóch wczesnośredniowiecznych rzeźb kamiennych znalezionych na grodzisku i w miejscu ofiarnym w Poganowie. Stanowisko to, odkryte i badane przez archeologów z naszego Muzeum, jest jedynym obecnie znanym stanowiskiem archeologicznym z terenu Prus, na którym odkryte zostały wczesnośredniowieczne rzeźby kamienne. Jest to także […]

Otwarcie wystawy – Prusowie. Życie i kultura mieszkańców średniowiecznej Pomezanii w XII – XV wieku.

Zapraszamy na nową wystawę czasową poświęconą Prusom zamieszkującym Pomezanię, najdalej na zachód wysunięte pruskie terytorium. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 czerwca o godz. 18.00.
Nazwa ziemi pruskiej Pomezania pojawiła się w źródłach pisanych po raz pierwszy w wykazie pruskich ziem w dokumencie duńskiego króla Waldemara II spisanym w 1231 r. Mimo iż sama nazwa jest niewątpliwie […]

Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki – DEC-2011/01/B/HS3/04167
Dofinansowanie: 251.776 zł
Czas realizacji: 2011-2014
Kierownik projektu: mgr Mariusz Wyczółkowski
Celem programu badawczego jest rozpoznanie i zbadanie przyrodniczych uwarunkowań osadnictwa oraz zmian zachodzących w środowisku związanych z osadnictwem na ziemiach zamieszkałych we wczesnym średniowieczu przez Prusów.
W ramach programu badawczego zaplanowano przeprowadzenie badań archeologicznych i przygotowanie analizy przemian osadniczych w regionie w oparciu […]

Prezentacja osiągnięć archeologów z kętrzyńskiego Muzeum

O rytualnych ofiarach z koni odkrytych w czasie badania cmentarzyska w Robawach pod Reszlem dyskutowano w czasie międzynarodowej konferencji Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete (Nowe i najnowsze w polskich badaniach archeologicznych ziem pruskich) na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie. Cmentarzysko z okresu rzymskiego i wędrówek ludów (II-VII […]

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje program badawczy Muzeum

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, agencja powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, pozytywnie rozpatrzyło wniosek Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie i przyznało dotację w wysokości 251.776 zł na finansowanie programu badawczego mgr Mariusza Wyczółkowskiego „Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV”.
Celem trzyletniego programu badawczego jest rozpoznanie i […]

Weryfikacyjne badania AZP na terenach leśnych

Nowe metody weryfikacyjnych badań AZP obszarów leśnych
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, dofinansowanie: 49.000 zł, rok realizacji: 2011
W czasie badań powierzchniowych AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) inwentaryzowane są zlokalizowane w terenie stanowiska archeologiczne. Informacje uzyskane w czasie badań powierzchniowych wykorzystywane są przy wykonywaniu opracowań planistycznych dotyczących planów zagospodarowania terenu, […]

Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie – badania i analizy

Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie stan IV, gm.Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) – opracowania i analizy (geodezja, archeozoologia, petrografia)
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo Kulturowe, dofinansowanie: 26.000 zł, rok realizacji: 2007-2008
Celem zadania było wykonanie dokumentacji geodezyjnej kompleksu osadniczego Poganowo stan. IV, opracowanie materiałów archeozoologicznych pozyskanych w czasie prac badawczych w sezonach 2005, 2006 i 2007, […]

Dokumentacja krzyżackich systemów obronnych

Wykonanie pełnej dokumentacji i weryfikacji średniowiecznych systemów obronnych dawnej Barcji (AZP 13-70, 13-71)
Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie: 25.500 zł, rok realizacji: 2007
W czasie prac nad publikacjami poświęconymi zagadnieniom krajobrazu kulturowego w okolicach jez. Oświn wstępnie zlokalizowano szereg reliktów nieznanych dotychczas wałów z okresu średniowiecza. Znajdują się one w lasach na […]

Badania ratownicze cmentarzyska kultury bogaczewskiej

Dofinansowanie badań archeologicznych cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Kosakowie, gm.Srokowo
Finasowanie: Wojewódzki Konserwator Zabytków, dofinansowanie: 3.000 zł, rok realizacji: 2005
Badania miały na celu określenie zasięgu cmentarzyska oraz stopnia jego zniszczenia. Znajdowane na powierzchni cmentarzyska fragmenty ceramiki z popielnic, przepalone kości a nawet fragmenty ozdób z brązu świadczyły o postępującej erozji piaszczystego wzgórza, stwarzającej realne zagrożenie ostatnich zachowanych […]