Badania chronologii ceramiki kultury bogaczewskiej

Projekt: Modelowe badania chronologii ceramiki osadniczej kultury bogaczewskiej z okresu rzymskiego i wędrówek ludów – datowanie C14 reprezentatywnych zespołów ceramiki z osady w Starych Kiełbonkach (Ławny Lasek) stanowisko III

Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, dofinansowanie: 17.800 zł, rok realizacji: 2003-2005

Do przeprowadzenia modelowych badań ceramiki i wykonania analiz laboratoryjnych na akceleratorze wybrano 23 próbki materiałów organicznych, głównie węgli drzewnych, ale także kości i nasion z obiektów odsłoniętych na osadzie w Starych Kiełbonkach. W wytypowanych obiektach współwystępowały różne typy naczyń ceramicznych. Dodatkowo analizie poddano próbki pobrane z zespołów, w których odnaleziono zabytki będące dobrymi wyznacznikami chronologicznymi – fragment pucharka szklanego typu Snartemo II i glinianą forma odlewnicza do produkcji zawieszki trójdzielnej. Analizy wykonane został w dwóch laboratoriach – 15 prób w Laboratorium Radiologicznym Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (wykonywał dr Nikolay Kovalyukh); 8 kolejnych prób wykonano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym. W celu porównania w obydwu laboratoriach wykonano badania próbek z 2 tych samych obiektów. Uzyskane wyniki pozwoliły na uściślenie chronologii poszczególnych grup i typów naczyń występujących jedynie na osadach.

Uzyskanie datowania poszczególnych zespołów otworzyło możliwości wykonania chronologicznych zestawień występowania poszczególnych grup ceramiki oraz chronologicznych zestawień cech technicznych ceramiki jak sposoby wykończenia powierzchni, stosowane narzędzia i motywy zdobnicze. Dzięki realizacji programu badawczego uzyskano pierwszą, dużą i reprezentatywną na obecnym stanie badań próbę naczyń datowanych metodami innymi niż tylko archeologiczne. Stanowić to będzie podstawę do dalszych badań porównawczych materiałów ceramicznych z innych osad kultury bogaczewskiej.