Tradycje kulturowe szansą rozwoju regionów

Tradycje kulturowe szansą rozwoju regionów. Forum wymiany doświadczeń

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowanie: 27.226,56 €, rok realizacji: 2010

Partnerzy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Spolek řemesel ručních (Štěpánov – Czechy) oraz Fundacja Dziedzictwo Nasze (Węgorzewo – Polska).

W ramach projektu realizowane były trzy główne zadania: Drogi Historii – wyjazd studyjny do Trok (Litwa), Manufaktura Tradycji – warsztaty rzemiosł dawnych w Kętrzynie oraz Forum Doświadczeń – dyskusja panelowa w Kętrzynie.

Wyjazd studyjny Drogi Tradycji na Festiwal Średniowieczny organizowanych przez Muzeum na zamku w Trokach (12-13 czerwca 2010 r.) miał na celu zapoznanie partnerów projektu z tradycją odtwarzania widowisk średniowiecznych u litewskiego sąsiada. Mamy nadzieję, że kontakty nawiązane z Muzeum w Trokach oraz odtwórcami dawnych rzemiosł z Litwy zaowocują w przyszłości wspólnie realizowanymi projektami.

Warsztaty rzemiosł dawnych Manufaktura Tradycji odbywały się na zamku w Kętrzynie w dniach 19-25 lipca 2010 r., w czasie V Jarmarku Średniowiecznego Na Św. Jakuba. W warsztatach, oprócz przedstawicieli partnerów projektu z Polski i z Czech, wzięli udział rzemieślnicy i odtwórcy z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji. Na zamkowym dziedzińcu i wokół zamku przez siedem kolejnych dni można było obserwować pracę prządek i tkaczek, farbiarzy prezentujących sposoby wykonywania tkanin zdobionych techniką batiku (modrotisk), koronczarek, garncarzy, tokarza, powroźnika, odlewnika, skrybów tworzących iluminowane manuskrypty, kucharzy i piekarzy. Wieczorami, w czasie koncertów można się było zapoznać z różnorodnymi europejskimi tradycjami muzycznymi, a nawet z gór Kaukazu.

Formuła warsztatów nawiązywała do tradycji średniowiecznych jarmarków – miejsca spotkań ludzi z różnych regionów i państw, ludzi prezentujących rozmaite zawody, zainteresowania, przedstawicieli różnych środowisk, narodowości i kultur. Wymiana doświadczeń, możliwość praktycznego poznania osiągnięć współuczestników stworzyły platformę porozumienia i twórczego dialogu. Prezentacje obejmujące osiągnięcia przedstawicieli różnych dziedzin kultury pozwoliły na zaprezentowanie różnorodności i bogactwa tradycji artystycznych, kulturowych i historycznych.

Dyskusja panelowa Forum Wymiany Doświadczeń zorganizowana została w czasie warsztatów. Celem panelu dyskusyjnego była wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć, określenie słabych i mocnych punktów dotychczas prowadzonych działań. Moderatorami dyskusji byli Wolfgang Niklaus ze Scholii Teatru Węgajty oraz Iwona Liżewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie.