Regulamin zwiedzania Muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE

 Postanowienia ogólne

1. Od dnia 26 lipca 2020 r. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego dostępny jest dla zwiedzających 6 dni w tygodniu: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela od godziny 12:00 do godziny 16:00.
W sytuacjach szczególnych decyzją Dyrektora Muzeum godziny otwarcia i zamknięcia Muzeum mogą ulec zmianie.
2. Kasa Biletowa czynna jest od godziny 12:00 do godziny 15:30.
3. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ekspozycji w budynku jest okazanie ważnego biletu wstępu.
W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zwolnić z obowiązku opłaty za bilet wstępu do Muzeum.
4. Przebywanie na dziedzińcu Zamku jest bezpłatne.
5. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

II. Zasady zwiedzania

1. Zwiedzający na terenie Muzeum zobowiązani są do zasłaniania maseczką ochronną ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat.
2. W holu Muzeum z kasą biletową poza obsługą może przebywać maksymalnie 5 osób, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów od siebie
3. Przy wejściu głównym do Muzeum dostępny będzie pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji rąk dostępne będą w każdym pomieszczeniu sanitarnym.
4. Liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania oraz ruch na klatkach schodowych regulowane są przez pracowników obsługi Muzeum. Łącznie na wszystkich salach ekspozycyjnych w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób. W holu Muzeum z kasą biletową, poza obsługą może przebywać maksymalnie 5 osób.
6. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość minimum 2 metrów.
7. Grupy zorganizowane:
– maksymalna ilość zwiedzających w grupie zorganizowanej wynosi 30 osób
– zwiedzanie grup zorganizowanych wyłącznie pod opieką pracownika Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
8. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.
9. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
11. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
12. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
13. W Muzeum obowiązuje zakaz:
– dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw)
– samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,
– fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym.
– filmowania i fotografowania w Sali projekcyjnej z makietą multimedialną
Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum,
– fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych,
– palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
– wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
– zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
14. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
15. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzania, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.
16. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
17. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.
18. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczących przyczyn technicznych Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie dla zwiedzających Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: mwk@muzeum.ketrzyn.pl