Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie – badania i analizy

Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie stan IV, gm.Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) – opracowania i analizy (geodezja, archeozoologia, petrografia)

Finansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet Dziedzictwo Kulturowe, dofinansowanie: 26.000 zł, rok realizacji: 2007-2008

Celem zadania było wykonanie dokumentacji geodezyjnej kompleksu osadniczego Poganowo stan. IV, opracowanie materiałów archeozoologicznych pozyskanych w czasie prac badawczych w sezonach 2005, 2006 i 2007, oraz prace konserwatorskie i analizy odkrytej w 2007 r. rzeźby kamiennej „baby”.

W czasie wykonywania dokumentacji geodezyjnej wytyczono 4 lokalne osie pomiarowe, wyznaczono stałe punkty pomiarowe. Wykonano pomiary w terenie. Na ich podstawie sporządzono mapę terenu w skali 1:500.

Analiza i opracowanie materiałów archeozoologicznych: Przygotowano materiały archeozoologiczne do analizy – segregacja materiałów według sezonów i wykopów, wybrano i opracowano dokumentację rysunkową i fotograficzną z badań – planigrafia materiałów archeozoologicznych na kolejnych wykopach, skupiska kości. Oczyszczono i przeanalizowano materiały kostne z dotychczasowych badań na stanowisku – ponad 5 tys. fragmentów.

Prace konserwatorskie i analizy petrograficzne antropomorficznej rzeźby kamiennej „baby”: Oczyszczono powierzchnię rzeźby – umyto i wyczyszczono z piasku, gliny i zanieczyszczeń. Przebadano powierzchnię pod kątem ewentualnych substancji organicznych i mineralnych, które mogły by zostać użyte jako barwniki. Zastosowano odsolenie kamienia i zabezpieczono przed działaniem grzybów i mikroorganizmów, które mogły by zagrażać strukturze materiału.