Prezentacja osiągnięć archeologów z kętrzyńskiego Muzeum

O rytualnych ofiarach z koni odkrytych w czasie badania cmentarzyska w Robawach pod Reszlem dyskutowano w czasie międzynarodowej konferencji Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete (Nowe i najnowsze w polskich badaniach archeologicznych ziem pruskich) na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie. Cmentarzysko z okresu rzymskiego i wędrówek ludów (II-VII w. po Chr.) od 2007 r. badane jest przez archeologów z kętrzyńskiego Muzeum pod kierownictwem Izabeli Mellin-Wyczółkowskiej. W wystąpieniu Horse burials from Robawy – new evidence of ritual feasts and sacrificial rites from the late Roman and Migration Period (Pochówki końskie z Robaw – nowe świadectwo uczt rytualnych i obrządków ofiarnych z późnego okresu rzymskiego i wędrówek ludów) zaprezentowanym przez Izabelę Mellin-Wyczółkowską i Mariusza Wyczółkowskiego udokumentowano, po raz pierwszy na terenie dawnych ziem Warmii i Mazur, liczne przykłady praktyk ofiarnych związanych z rytuałami pogrzebowymi. Dotychczas wyróżniono trzy rodzaje pozostałości składanych w Robawach ofiar z koni: pozostałości szkieletów zwierząt zjadanych w czasie uczty pogrzebowej, pozostałości skóry z łbem i nogami zwierząt ofiarnych oraz czaszki koni składanych w ofierze. Artykuły prezentujące niezwykle ciekawe odkrycia z Robaw opublikowane będą w czasopiśmie Pruthenia wydawanym przez olsztyńskie Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz w czasopiśmie Archaeologia Baltica wydawanym przez Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa).

Organizatorami konferencji byli: Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU) i Towarzystwo Naukowe Pruthenia.