Wykład „Cmentarze rodowe Prus Wschodnich”

We czwartek, 21. marca, zapraszamy do Muzeum na godzinę 17.00 na wykład „Cmentarze rodowe Prus Wschodnich w świetle aktualnych badań”. Wykład będzie poświęcony problematyce cmentarzy rodowych funkcjonujących od XIX wieku na terenie byłych Prus Wschodnich w granicach dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z obszaru powiatu kętrzyńskiego. Autorzy, dr hab. Magdalena Kardach, profesor UAM oraz dr hab. Jacek Kowalewski, profesor UWM, zaprezentują wyniki swoich badań.

Pierwsza część prezentacji skoncentrowana będzie na omówieniu historii przekształcania społecznej funkcji cmentarzy opuszczonych po 1945 roku – ich transformacji od obiektów o znaczeniu sepulkralnym do obiektów o znaczeniu zabytkowym. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostaną założenia i wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach aktualnie realizowanego projektu Narodowego Centrum Nauki poświęconego kulturowej semantyce cmentarzy rodowych Prus Wschodnich od XIX do połowy XX wieku.

Magdalena Kardach, dr hab. nauk humanistycznych, profesor UAM, literaturoznawca, pracownik naukowy oraz wykładowca akademicki w Zakładzie Historii Literatury Niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, historia literatury oraz kultury obszaru byłych Prus Wschodnich, recepcja współczesnej literatury niemieckiej w Polsce. Obecnie kieruje polsko-niemieckim zespołem badawczym w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: „Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego. Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX”.

Jacek Kowalewski – dr hab. nauk humanistycznych, profesor UWM, metodolog historii, antropolog historii, archeolog, kierownik Pracowni Antropologii i Metodologii Historii w Instytucie Historii UWM w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: szeroko pojęta antropologia historii, szczególnie powiązanie teorii kultury, historii kultury i antropologii kulturowej, a także metodologia historii i historia historiografii. Obecnie główny wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Nauki: „Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego. Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX”.