Konferencja „Locations and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region”

W dniach 5-8 maja w Muzeum w Kętrzynie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja Locations and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. Jest to już piąta konferencja z cyklu poświęconego problematyce naturalnych miejsc świętych na terenach położonych wokół Morza Bałtyckiego. Naturalne miejsca święte, czy raczej miejsca święte w naturze, to miejsca, w których sacrum związane jest z elementami środowiska przyrodniczego. Mimo, iż związane są z najstarszymi elementami wierzeń religijnych, to w wielu przypadkach można zaobserwować wciąż żywe tradycje związane z przetrwaniem dawnych wierzeń w folklorze, w ludowych legendach i zwyczajach.

Inicjatorem corocznych spotkań była grupa estońskich archeologów i badaczy folkloru. Pierwsza konferencja w 2007 r., w Tartu (Estonia) poświęcona była problematyce świętych gajów. Rok później w Kernave (Litwa) tematem przewodnim było wykorzystanie w badaniach nad rekonstrukcją dawnych wierzeń różnorodnych źródeł folklorystycznych. Podczas konferencji w Turaida (Łotwa) dyskutowano nad definicjami i kategoriami miejsc świętych w naturze, a w ubiegłym roku na wyspie Seili (Finlandia) nad związkiem tych miejsc z wodą.

Główną tematyką tegorocznej konferencji w Kętrzynie będzie usytuowanie miejsc świętych w sieci osadniczej. Dotychczasowe rozważania ograniczały się do identyfikowania tych miejsc, ich opisywania i katalogowania. Istotne jest jednak zaprezentowanie ich w szerszym kontekście, wyjaśnienie wzajemnych zależności miejsc związanych z sacrum i ich usytuowania w systemie osadniczym (osady, cmentarzyska, miejsca produkcyjne, drogi, tereny użytkowane rolniczo i lasy). Czy były to miejsca wokół których koncentrowało się życie społeczeństwa zamieszkującego pobliskie tereny, czy też były to miejsca położone poza zasięgiem osadnictwa, na pograniczach jednostek osadniczych różnego stopnia?

Organizatorami konferencji jest Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego z Kętrzyna i Fundacja Dziedzictwo Nasze z Węgorzewa.

Konferencja odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.