Deklaracja dostępności

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im.W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 32 82
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl
www.muzeum.ketrzyn.pl

DATY PUBLIKACJI I OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niezgodności:
– Niektóre elementy strony internetowej mają zbyt niski kontrast.
– Elementy umożliwiające rozwinięcie menu nie zawierają opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
– Materiały filmowe umieszczone na stronie nie posiadają napisów audiodeskrypcji ani treści alternatywnych.
– Niektóre fotografie nie posiadają opisów alternatywnych.
Wyłączenia:
Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Materiały multimedialne zamieszczone na stronie przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Materiały i treści archiwalne nie wykorzystywana do bieżących zadań Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zamieszczone przed 23 września 2019 roku i nie poddane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy.
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
– [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
– [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
– [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
– [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE ZWROTNE ORAZ NA TEMAT PROCEDURY DOT. SKARG.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: mwk@muzeum.ketrzyn.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępniania informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowanego przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, muzeum niezwłocznie poinformuje zgłaszającego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego siedziba – Zamek Krzyżacki ,
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

 1. Otoczenie i wejście do budynku
  Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego mieści się w północnym i wschodnim skrzydle średniowiecznego Zamku krzyżackiego w Kętrzynie. Wejście do siedziby Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego znajduje się na dziedzińcu zamku krzyżackiego. Dziedziniec zamku wyłożony nieregularnym brukiem. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się kamienny podest. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajdują się kasa biletowa, szatnia oraz toalety.
 2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych, zlokalizowanego na zewnątrz, przed bramą Zamku krzyżackiego w Kętrzynie
 3. Toalety
  Toalety dla gości znajdują się w holu, obok kasy biletowej, na poziomie 0. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała, zlokalizowana na parterze budynku (wejście z holu po 3 niskich stopniach). W budynku nie ma windy.
 5. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.
 6. Udogodnienia dla osób starszych
  W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, ustawiono ławki do odpoczynku. Dodatkowo pracownicy muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.
 7. Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
  Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Sale wystawowe można zwiedzać z wózkiem. Kobieta karmiąca piersią może poprosić pracownika muzeum o wskazanie miejsca zapewniającego intymność i wygodę podczas karmienia. Brak toalety z przewijakiem.
 8. Gastronomia
  W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego oddział w Baszcie,
11-400 Kętrzyn, Ul. Romualda Traugutta 2

 1. Otoczenie i wejście do budynku
  Oddział Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego mieści się w budynku średniowiecznej Baszty zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku miejskich murów obronnych. Wejście do obiektu dostępne jest z dwóch lokalizacji, pierwszej – od strony ul. Struga przez częściowo utwardzony teren przy baszcie, drugiej- wejście od strony parkingu przy ul. Traugutta przez bramę zlokalizowaną w murach obronnych. Drzwi wejściowe dostępne są z poziomu terenu przy Baszcie. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, na wprost znajduje się kasa biletowa i szatnia.
 2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie oddziału Muzeum w Baszcie nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W bliskim sąsiedztwie tj. w odległości 20 metrów od wejścia do Baszty znajduje się parking przy ul. Traugutta z oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 3. Toalety
  Toaleta dla gości znajduje się na pierwszej kondygnacji baszty, do której prowadzą wąskie i strome schody. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności z poruszaniem się po ekspozycji w Baszcie. Na trasie zwiedzania są wielostopniowe schody i wąskie przejścia. W budynku nie ma windy. Wystawa jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 5. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.
 6. Udogodnienia dla osób starszych
  Przed wejściem do Baszty ustawiono ławki do odpoczynku. Dodatkowo pracownicy muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.
 7. Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
  Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi, przy kasie biletowej nie ma miejsca, aby zostawić wózek dziecięcy. Kobieta karmiąca piersią może poprosić pracownika muzeum o wskazanie miejsca zapewniającego intymność i wygodę podczas karmienia. Brak toalety z przewijakiem.
 8. Gastronomia
  W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.